BEST MODE srl

Via Como 54, 23868 Valmadrera (LC) Italy

Kontakty

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Europejskiego rozporządzenia nr 679/2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (PKBR)

Społeczeństwo:
Best Mode S.r.l. z siedzibą w Valmadrera (LC), Via Como 54 - numer NIP i NIP 00640610135, Tel 0341.580603 email: info@bestmode.it, PEC: bestmode@pec.bestmode.it (zwana dalej "Spółką") informuje, że jest Sdministratorem danych - zgodnie z art. 4, nr 7) i 24 rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (zwanego dalej “rozporządzeniem” lub “PKBR”) - Państwa danych osobowych.

Best Mode S.r.l. Gwarantujemy Państwu maksymalną poufność w zakresie przetwarzania danych osobowych, ich dokładności i aktualizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Przedmiot leczenia
Właściciel przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail), zwane dalej “danymi”, przekazane przez Ciebie przy wypełnianiu formularza kontaktowego na stronie internetowej Właściciela w celu dostarczenia informacji o Twoich zapytaniach i/lub w celach marketingowych. Właściciel może również zapisywać pliki cookie, jak opisano bardziej szczegółowo w Polityce dotyczącej plików cookie, którą można znaleźć na stronie www.bestmode.it

Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Spółkę do celów instytucjonalnych związanych lub istotnych dla działalności Best Mode S.r.l., jak opisano poniżej.
W żadnym wypadku Właściciel nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do celów niezgłoszonych. W szczególności, Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
a) W przypadku rejestracji i wniosków o udostępnienie materiałów kontaktowych i/lub informacyjnych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu wykonania czynności wstępnych oraz po złożeniu wniosku o rejestrację, zarządzania wnioskami o udzielenie informacji i materiałów kontaktowych i/lub informacyjnych, jak również w celu wypełnienia wszelkich innych wynikających z tego zobowiązań.
Podstawą prawną tych zabiegów jest realizacja usług związanych z wnioskiem o rejestrację, informacją i kontaktem i/lub wysyłką materiałów informacyjnych oraz wypełnianiem zobowiązań prawnych.
b) W przypadku działań z zakresu marketingu bezpośredniego
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, nawet bez wyraźnej zgody, dla celów marketingu bezpośredniego, promocji handlowej związanej z produktami, usługami i działalnością Spółki. Jeżeli w każdym przypadku chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili złożyć go na piśmie na adresy wskazane w niniejszej informacji.

Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych.

Jeżeli Spółka zamierza dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w celu innym niż ten, dla którego zostały one zgromadzone, przed takim dalszym przetwarzaniem, przekaże Państwu informacje dotyczące takiego innego celu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Charakter konfermentowania
Przekazanie danych jest opcjonalne, jednak w przypadku jego braku Spółka może okazać się niezdolna do samodzielnego świadczenia usług, niezbędnych do wykonania zobowiązań związanych z zarządzaniem zamówionymi usługami.
Udostępnienie danych osobowych do celów marketingowych jest opcjonalne i w każdej chwili możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu do takich celów, a Twoje dane nie będą już przetwarzane do takich działań, co nie będzie miało konsekwencji ani skutków szkodliwych dla Ciebie ani dla usług już zamówionych.

Metody przetwarzania danych
Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami legalności, poprawności i przejrzystości przetwarzania. Gwarantujemy, że przetwarzane dane będą prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne w stosunku do tego, co jest niezbędne do celów przetwarzania (zasada minimalizacji danych).
Przetwarzanie będzie prowadzone w formie zautomatyzowanej i/lub ręcznej, przy użyciu metod i instrumentów mających na celu zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa i poufności, przez osoby specjalnie do tego celu wyznaczone.
Best Mode S.r.l. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zachowania poufności, integralności i dostępności Państwa danych osobowych oraz nakłada podobne środki bezpieczeństwa na dostawców zewnętrznych i podmioty przetwarzające dane.

Przechowywanie danych
Państwa dane osobowe, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnie chęci ich usunięcia, będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach, a w każdym razie przez okres nie dłuższy niż okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej, a w szczególności związanych z wykonaniem umowy, przez okres dziesięciu lat.

Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej
Zebrane i przetworzone dane nie są przekazywane przedsiębiorstwom lub innym podmiotom spoza UE. Jeżeli właściciel powinien przekazać dane osobowe użytkownika poza terytorium UE, sprawdzi, czy w odniesieniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej istnieje decyzja Komisji lub wiążące reguły korporacyjne i/lub inny instrument dozwolony przez przepisy odniesienia w celu ochrony danych użytkownika za pomocą odpowiednich środków ochrony.

Wykonywanie praw przez podmiot danych Rozporządzenie (art. 15-22) uznaje ważne prawa dotyczące ochrony danych osobowych, z których można korzystać kontaktując się z administratorem danych.
W każdej chwili można zwrócić się do Best Mode S.r.l., wysyłając e-mail na adres info@bestmode.it lub list polecony, na adres Via Como 54, 23868 Valmadrera (LC), jeśli trwa przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika i - jeśli zostało to potwierdzone - uzyskać kopię tych danych i zostać poinformowanym o tym fakcie:
- pochodzenie danych;
- kategorie przetwarzanych danych osobowych;
- odbiorców danych;
- celów przetwarzania;
- istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania;
- okres przechowywania danych;
- prawa przewidziane w rozporządzeniu.

Ponadto, w przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem:
- że dane osobowe, które zostały przekazane, zostaną poprawione lub usunięte, lub że ich przetwarzanie będzie ograniczone.
- aby dane dostarczone przez Użytkownika do Kontrolera Danych zostały przeniesione do innego Kontrolera Danych (“prawo do przenoszenia”), jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika lub na umowie zawartej z Użytkownikiem i odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika z powodów związanych z jego szczególną sytuacją, które zostaną określone we wniosku, lub bez konieczności uzasadniania sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.
Mogą Państwo bezpłatnie i bez żadnych szczególnych formalności (np. pocztą elektroniczną, listem poleconym itp.) złożyć wniosek o skorzystanie z przysługujących Państwu praw do Administratora Danych (formularz faksowy jest dostępny na stronie www.garanteprivacy.it).
Odpowiemy na Państwa prośbę w ciągu jednego miesiąca, z wyjątkiem szczególnie skomplikowanych przypadków, które mogą trwać do 2 miesięcy. Wynik zostanie Państwu dostarczony w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, zobowiązujemy się do przekazania wyników żądania każdemu z odbiorców Państwa danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagać będzie nieproporcjonalnie dużego wysiłku.
Przypominamy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed cofnięciem zgody.

Reklamacja
Bez uszczerbku dla wszelkich innych działań administracyjnych lub sądowych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Następnie można skontaktować się z Gwarantem w celu ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na stronie protocollo@pec.gpdp.it lub listem poleconym, albo dostarczyć je osobiście do Gwaranta w celu ochrony danych osobowych, który ma siedzibę w Rzymie (Włochy), Piazza Venezia n. 11, cap 00187.
Więcej informacji można znaleźć na instytucjonalnej stronie internetowej Gwaranta Ochrony Prywatności www.garanteprivacy.it

Przekazywanie i rozpowszechnianie danych osobowych w celu realizacji podstawowych celów przetwarzania danych
Dane nie będą ujawniane i mogą być przekazywane innym osobom trzecim, jeśli przekazanie ich jest wymagane przez prawo, w tym w zakresie zapobiegania wszelkim nielegalnym działaniom lub ich ograniczania. W odniesieniu do art. 13 ust. 1 lit. e) rozporządzenia, podmioty lub kategorie podmiotów, które mogą dowiedzieć się o danych osobowych użytkownika jako podmioty przetwarzające dane lub podmioty podlegające organowi administratora danych, są wskazane poniżej oraz przedstawiony jest szczegółowy wykaz według kategorii:
• podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym przez Spółkę oraz sieciami telekomunikacyjnymi (w tym poczty elektronicznej);
• badań lub firm w kontekście pomocy i relacji doradczych;
• podmioty, które przeprowadzają kontrole, audyty i certyfikacje czynności wykonywanych przez Spółkę;
• organy właściwe do wypełniania zobowiązań prawnych i/lub przepisów organów publicznych, na żądanie.

Wszyscy pracownicy, konsultanci, współpracownicy i/lub wszelkie inne "osoby fizyczne", które wykonują swoją działalność na podstawie otrzymanych od Spółki instrukcji, są upoważnieni zgodnie z art. 29 Regulaminu. Upoważnionym Osobom lub Menedżerom, jeżeli zostali oni powołani, Spółka wydaje odpowiednie instrukcje operacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przyjęcia i przestrzegania środków bezpieczeństwa, w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych.
Pełna lista podmiotów, którym zostały lub mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe, jest do Twojej dyspozycji na Twoją prośbę przesłaną drogą elektroniczną na adres info@bestmode.it

Procesy decyzyjne
Właściciel nie korzysta z automatycznych procesów mających na celu profilowanie.